miejscowość:Mstów

miejscowość:Mstów

⚐...Mstów-Sanktuarium Wniebowzięcia Najświętrzej Marii Panny⛪✟ .

✍... Zabytek Mstowa wyróżnia się podniszczonymi warownymi murami z 10 basztami- strzelnicami i wieżą obserwacyjną dziś dzwonnicą oraz dwiema bramami...obwarowania świątyni pochodzą z XVIII wieku ale umocnienia istniały już ,podobno na przełomie XII i XIIIw. a mury dodatkowo otaczała fosa i wał.Umocnienia klasztorne miały głębokie uzasadnienie,ponieważ w XIII i XIV stuleciu Mstów wielokrotnie stawał się celem grabieżczych wypraw band pogranicznych i najazdów ze strony książąt śląskich. W śred­nio­wie­czu mias­to roz­wi­ja­ło się pra­wid­ło­wo i sta­no­wi­ło naj­sil­niej­szy w oko­li­cy oś­ro­dek, prze­wyż­sza­ją­cy swym zna­cze­niem po­blis­ką Częs­to­cho­wę. Podczas podróży zatrzymywali się tutaj m.in. ♛Władysław Łokietek i ♛Kazimierz Wielki. Dłuż­szy pos­tój u­rzą­dził też w 1391 ♛Wła­dys­ław Ja­gieł­ło , ro­biąc so­bie przer­wę pod­czas kar­nej wy­pra­wy na zie­mie nie­lo­jal­ne­go Wła­dys­ła­wa O­pol­czy­ka ...>>>

dodane na fotoforum: