...i nastała jasność

...i nastała jasność

http://www.youtube.com/watch?v=xLVKtPSYgOM

dodane na fotoforum: