[33284715]

Na­tura jest sa­ma w so­bie piękna, a my ze wszys­tkich sił chce­my ją upiększyć po swojemu.