Regulamin serwisu Garnek z dnia 21 maja 2018 roku.

Dział I - Wstęp

 

Art. 1

Niniejszy regulamin określa zasady działania strony internetowej Garnek.pl, zwanej dalej Serwisem oraz świadczenia i korzystania z Usług.

 

Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

 

 

Art. 2

 

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania Serwisu oraz świadczenia i korzystania z Usług. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Fotka jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

 

Art. 3

 

Podmiotem prowadzącym Serwis jest Fotka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Inżynierska 8, 03-717 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000721451 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 113-257-96-12 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 60.000,00 złotych.

 

Art. 4

 

Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz przestrzegania ich postanowień, a także przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Akceptacja regulaminu następuje w momencie zaznaczenia stosownego pola podczas rejestracji w serwisie.

 

Dział II - Definicje

 

Art. 5

Pojęcia wymienione w Regulaminie, należy rozumieć następująco:

 

Administrator

 

Osoby wskazane przez podmiot zarządzający Serwisem.

 

Ban/Blokada

 

Blokada dostępu nałożona na Użytkownika za bezprawne złamanie postanowień Regulaminu.

 

Dane

 

Treści, w szczególności informacje, zdjęcia, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie;

 

Dane Osobowe

 

Zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego (dostępnego pod adresem http://www.garnek.pl/0/rejestracja/), a następnie modyfikowane dobrowolnie przez Użytkownika w trakcie korzystania z serwisu informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Serwis w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w Regulaminie Serwisu Garnek, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika. Pojęcie danych osobowych dotyczy również danych zbieranych automatycznie przez Administratora serwisu, takich np. jak dane urządzenia, za pomocą którego Użytkownik łączy się z Serwisem wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania Serwisu.

 

Garnek/Serwis

 

Serwis społecznościowy dostępny pod adresem internetowym www.garnek.pl, a także w aplikacjach Garnek dostępnych dla telefonów Android, iOS oraz Windows Phone

 

Konto

 

Strona/przestrzeń serwerowa Serwisu, udostępniona Użytkownikowi, na której Użytkownik może zamieszczać Dane, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, które również może wykorzystywać Serwis na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, stosownie do zgód udzielonych przez Użytkownika;

 

Komentarz/Wpis

 

Tekst dodany przez Użytkownika w Serwisie

 

Materiały

 

Zdjęcia, teksty i inne treści umieszczane przez Użytkowników

Czarna Lista

 

Definiowana przez Użytkownika lista innych Użytkowników, którzy nie mają możliwości pisania wiadomości oraz komentarzy Użytkownika

 

Nazwa Profilu/Loginu

 

ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie, umożliwiający późniejszą identyfikację podczas korzystania z Serwisu.

 

Profil

 

Miejsce w serwisie, gdzie opublikowane są Dane wprowadzone przez Użytkownika.

 

Prywatna wiadomość

 

Wiadomość wysyłana Użytkownikowi przez innego Użytkownika za pośrednictwem wewnętrznego systemu wiadomości Serwisu. Serwis zastrzega sobie prawo do analizy treści prywatnych wiadomości przez system antyspamowy oraz do usuwania wiadomości starszych niż pół roku.

 

Regulamin

 

Dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników oraz Serwisu wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;


Użytkownik

 

Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego;

Umowa

 

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Serwisem z chwilą akceptacji Regulaminu oraz Polityki prywatności przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu i Polityki prywatności.

 

Dział III - Rejestracja i zasady korzystania z Serwisu

 

 

 

Art. 6

 

Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna mająca ukończony 16 rok życia, która ukończy proces rejestracji oraz zaakceptuje treść Regulaminu w całości.

 

Art. 7

 

Rejestracja w Serwisie polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: http://www.garnek.pl/0/rejestracja/, zaakceptowaniu regulaminu i Polityki prywatności oraz potwierdzeniu adresu mailowego poprzez kliknięcie w link. Każdy użytkownik otrzymuje link potwierdzający na maila podanego w procesie rejestracji konta.

 

Art. 8

 

Podczas procesu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych, a także do ich aktualizacji w przypadku wystąpienia zmian.

 

Art. 9

Pozytywne ukończenie procesu rejestracji oznacza zawarcie Umowy na czas nieokreślony na korzystanie z wybranych bezpłatnych funkcjonalności Serwisu

Art. 10

 

Zarejestrowany Użytkownik Serwisu, ma prawo do:

a. posiadania własnego Konta i Profilu w Serwisie,

b. zmiany i usunięcia swoich danych za pomocą opcji Konta,

c. przeglądania Profili innych Użytkowników, a także głosowania zdjęcia,

d. wysyłania Wiadomości prywatnych, a także komentowania profili, zdjęć,

e. wypowiadania się na forum.

 

Art. 11

 

Niedozwolone jest:

a. używanie wulgaryzmów i zwrotów powszechnie uważanych za obraźliwe, a także w jakikolwiek sposób naruszających godność,

b. umieszczanie materiałów pornograficznych,

c. promowanie stron internetowych nie związanych z Serwisem,

d. wielokrotne umieszczanie Materiałów niezgodnych z regulaminem,

e. rozsyłanie spamu,

f. umieszczanie treści i materiałów o charakterze komercyjnym bez pisemnej zgody podmiotu prowadzącego Serwis.

g. udostępnianie danych osobowych osób trzecich bez ich zgody.

 

Dział IV - Konto

Art. 12

 

Przekazywanie hasła do Konta osobom trzecim jest zabronione.

 

Art. 13

 

Z Konta może korzystać wyłącznie Użytkownik. Zabronione jest zakładanie i używanie kont przez 2 lub więcej osób jednocześnie.

Art. 14

 

Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta samodzielnie bądź kontaktując się z Administratorem Serwisu. Usunięcie konta powoduje rozwiązanie Umowy z Serwisem.

Usunięcie konta skutkuje skasowaniem z Serwisu wszelkich danych osobowych Użytkownika, za wyjątkiem danych osobowych, które Serwis jest zobligowany przechowywać na mocy innych przepisów oraz danych statystycznych poddanych anonimizacji. Procedura całkowitego usunięcia konta wraz z danymi osobowymi może trwać do 30 dni .

 

 

Art. 15

 

W przypadkach łamania postanowień niniejszego Regulaminu Konto Użytkownika może zostać zablokowane tymczasowo, trwale (Ban) lub usunięte. Blokada lub usunięcie może być jednocześnie zastosowane do wszystkich Kont Użytkownika.

Art. 16

 

Konta zablokowane w trybie art. 18 nie mogą zostać usunięte przez Użytkownika.

 

 

Art. 17

 

Konta nieużywane przez 6 miesięcy od ostatniego zalogowania mogą zostać usunięte.

 

 

Art. 18

 

Śmierć użytkownika powoduje rozwiązanie Umowy z Serwisem.

 

Art. 19

 

W przypadku wystąpienia okoliczności art. 22 Konto zostaje zablokowane, a następnie usunięte z serwisu po 30 dniach od nałożenia blokady.

 

 

Dział V - Materiały Użytkownika

 

 

Art. 20

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za Materiały umieszczane w Serwisie, w szczególności zdjęcia, teksty jak i wypowiedzi na forum oraz przesyłane Prywatne Wiadomości.

 

Art. 21

 

Serwis w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie Materiałów. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

 

Art. 22

 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za Materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, jednakże dołoży wszelkich starań, aby usuwać/blokować materiały niezgodne z Regulaminem.

 

Art. 23

 

Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że posiada pełnię praw do zamieszczanych przez siebie Materiałów oraz zgodę osób trzecich na publikację w przypadku, gdy osoby trzecie występują w Materiałach.

 

Art. 24

 

Administrator Serwisu ma prawo do zmniejszania/kompresowania Materiałów Użytkownika. Nie ma też obowiązku informowania Użytkownika o tym fakcie.

Art. 25

Użytkownik może zezwolić na wykorzystanie swoich zdjęć na podstawie licencji Creative Commons w ustawieniach swojego konta

 

Dział VI - Kontakt

 

 

Art. 26

Wszelkie reklamacje i uwagi powinny być zgłaszane za pomocą formularza kontaktowego bądź maila garnek.pl@gmail.com

 

 

Dział VII - Postanowienia końcowe

 

 

Art. 27

Regulamin wraz z jego załącznikami dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem http://www.garnek.pl/0/regulamin/

 

 

Art. 48

 

 

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami w tym zakresie. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu, ma prawo do rozwiązania Umowy w ciągu 30 dni od daty zmiany postanowień Regulaminu poprzez usunięcie Konta (do tego czasu obowiązuje go niezmieniona forma regulaminu)